Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach

        Na podstawie art. 13 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:
1) kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej,
2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
5) kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych,
6) analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
7) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
8) współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
9) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
10) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
11) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
12) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
13) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
14) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
15) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
16) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,
17) wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.
  


            Ponadto do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:
1) współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
2) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
3) realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

Szukaj w tym dziale: