Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach
Szukaj w tym dziale:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2  ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

•          Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach (99-200 Poddębice ul. Narutowicza 3)

•          Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach został wyznaczony  Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. 90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113, tel. 42 63 15 315, email: iod@straz.lodz.pl. W Komendzie Powiatowej PSP w Poddębicach został wyznaczony Specjalista Ochrony Danych Osobowych: 99-200 Poddębice, ul. Narutowicza 3, tel. 43 678 75 00, email. kppsp13@straz.lodz.pl

•          Pani/Pana  dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

•          Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

•          Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych.

•          Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.

•          Przysługuje Pani/Panu prawo do:

•          Żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania;

•          Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00 , fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

•          Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

•          Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

1. Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów SWD PSP  

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

3. Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP