Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach
Szukaj w tym dziale:

Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), informuję, że wprowadzone nią regulacjeprawne dotyczą m. in. działalności Państwowej Straży Pożarnej realizowanej w obszarze kontrolno-rozpoznawczym, w tym prowadzonych przez właściwe organy PSP postępowań administracyjnych, egzekucyjnych oraz związanych z zajmowaniem stanowisk przy przekazywaniu do użytkowania obiektów budowlanych.

Z przepisów specustawy ws. COVID-19 dotyczących działalności PSP w rozpatrywanym obszarze wynika w szczególności, że:

 1. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19bieg terminów procesowych i sądowych w m.in.:
  • postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,
  • postępowaniach egzekucyjnych,
  • postępowaniach administracyjnych,
  • innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres (vide art. 15zzs ust. 1 specustawy ws. COVID-19h);

 1. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną;
 2. czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19w postępowaniach, o których mowa powyżej w pkt. 1, są skuteczne;
 3. bieg terminu:
  • na milczące załatwienie sprawy,
  • w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
  • na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19;

 1. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie stosuje się:
  • przepisów o bezczynności organów oraz
  • przepisów o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie;
 2. zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Powyżej przedstawione zostały jedynie niektóre z regulacji dotyczących działalności organów PSP w obszarze kontrolno-rozpoznawczym, które mogą mieć nią istotny wpływ.